Визия и мисия на ОУ "Васил Левски" - гр. Разград

ОТГОВОРНОСТТА ДА СЕ ПРОМЕНЯМЕ:

Съвременните образователни политики ще действат във време, когато технологиите се развиват с много бързи темпове и променят с голяма динамика средата за работа и живот на хората. В тези условия на училището като институция се налага да предефинира целите си, да промени подходите си, за да даде на новите поколения адекватно образование, годно да им осигури знания, умения и социални компетентности според изискванията на XXI век.

Петгодишната програма за развитие на ОУ„Васил Левски" - Разград е израз на решимостта на педагогическата колегия и на административното ръководство да провеждат училищни политики, насочени към образованието и личностното развитие на учениците. Целите ще се реализират като се развиват над стогодишните традиции на училището в съвременната среда на модерния свят.

Факт са желанието и отговорността за изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която да подкрепя и насърчава отделната личност, нейното творческо развитие и умения да се общува свободно. Очакваните резултати ще бъдат постигани при режим на пълна прозрачност и отчетност от страна на училището към родителите и местната общност.

ВИЗИЯ:

Училище с грижа за всяко дете, с безопасна и зелена среда. Пространство отворено за знания, с приятелска атмосфера, в която възрастни и деца си взаимодействат, мотивирани за учене и творчество. Притегателен център за родителите и общността, заради смелостта да подготвя децата за един свят с нови идеи, потребности и проблеми.

МИСИЯ:

Чрез постоянната си работа ОУ "Васил Левски" създава условия, децата, обучавани в училището да придобиват нагласите, знанията и уменията, които ще им помогнат да се учат и променят през целия си живот. Да се изградят като активни, критично мислещи граждани, убедени привърженици на демократичните принципи на развитие на обществото.

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО:

Обучение, ориентирано към личността:

Успехът на отделната личност е най-важната задача, която е поставена за решаване.

Равен достъп:

Всеки ученик, постъпил в училището, да може да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество:

Училищните политики в областта на образованието и възпитанието се развиват в тясно взаимодействие с институциите и местната общност. Те са привлечени за сътрудничество във всички етапи на дейностите в училището - от концепцията, до реализацията.

Отговорност:

Всички членове на педагогическата колегия и административно - помощният персонал, ангажирани с училищните дейности, носят отговорност за постигането на трайни ефекти от обучението и възпитанието, ориентирани към ползотворно въздействие във времето.

Гъвкавост:

Образователните и възпитателни дейности стимулират личностното развитие на децата като предоставят възможности за свободен избор.

Толерантна мултикултурна среда:

Обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Новаторство

Административното ръководство и педагогическата колегия целенасочено търсят и прилагат нови подходи и философии в обучението, за постигане на по-добри резултати, ориентирани към икономиката на бъдещето.

Ефективност

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретните резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Отчетност

Всички участници в образователната и възпитателната дейност отговарят и се отчитат за своите действия, като подчиняват работата си на критериите за ефикасност, ефективност и резултатност на провежданите училищни политики.

Законосъобразност

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия в работата на училището съответстват на Конституцията на Република България, на законите и нормативни актове, определящи параметрите на дейността в системата на средното образование.

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top