Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
BG05M2ОP001 2.012 0001
 
През учебната 2022/2023 година  ОУ „Васил Левски”, гр. Разград работи по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ като има създадени групи за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови). 
Сформирани са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови:
 
1. Клуб „Дигиталния свят“ – основно ниво на владеене на базови дигитални компетентности, с ученици от V клас, ръководител Марияна Радославова – учител по компютърно моделиране и информационни технологии.
2. Клуб „В света на програмирането“ – основно ниво на владеене на базови дигитални компетентности, с ученици от V и VI клас, ръководител Анка Кирилова – РНИКТ, учител по компютърно моделиране и информационни технологии.
Целите на проекта са учениците:
• да повишат дигиталната си компетентност и умения;
• да разширят и задълбочат практическите и приложните си умения в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии;
• да развият творческите си умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.
• да придобият компетентности, подкрепящи личностното развитие, усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, което ще допринесе за социалната им интеграция, както и професионална реализация.
 
ІІ. Информация за проекта: https://mon.bg/bg/100725
ІІІ. Линк към електронната платформа на проекта – https://oud.mon.bg
IV. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6
 
През месец май 2020 г. по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“бе доставен и монтиран 65′ интерактивен дисплей „Vestel 65IFX”.
 

 

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top