Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация създадена или съхранявана в Община Разград, без да доказвате конкретен интерес, и чрез която можете да си съставите собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти.

Когато за интересуващата Ви информация се установи поне едно от следните обстоятелства:
- не е създадена или не се съхранява в Община Разград
- в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на интересуващата Ви информация;
- се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;
- се съхранява в националния архивен фонд на Република България;
- представлява лични данни;
- представлява класифицирана информация;
- представлява друга защитена тайна със закон;
- представлява търговска тайна и нейното предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци и не е наличен надделяващ обществен интерес;
- засяга интересите на трето лице, което не е задължен субект по смисъла на ЗДОИ и не е дало писмено съгласието за предоставянето й,
Община Разград ще приложи съответните разпоредби на ЗДОИ и ще Ви информира по предвидения в него ред.

Редът за достъп до информация в Община Разград е подробно уреден във Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Разград, утвърдени от кмета на Община Разград, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗДОИ.

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Разград можете да изтеглите тук:

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:

  1. трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
  2. точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент ;
  3. описание на исканата информация или документи;
  4. в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Когато желаната от Вас форма е „копие на технически носител”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.
При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в Община Разград.
Когато заявлението за достъп до обществена информация е в писмена форма и в него не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.3, то се оставя без разглеждане.

Примерен формуляр на заявление за достъп до информация можете да изтеглите тук:

Заявленията за достъп до обществена информация се подават:
- в деловодството на Община Разград в стая 06, партер, на адрес: 7200, гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37а с работно време от 8:30 ч. до 12:00 ч. и 13:00 ч. до 17:30 ч.;
Когато вносителят е упълномощено от заявителя лице, към заявлението за достъп до обществена информация се прилага заверено от упълномощителя копие на пълномощното с дата, подпис и ако е приложимо и печат.
- с писмо чрез лицензирана пощенска куриерска служба на адрес: 7200, гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37а;
- с писмо по електронна поща на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Разглеждане:
Кметът на Община Разград резолира постъпилото заявление за достъп до обществена информация до Секретаря на Община Разград, който осъществява цялостната организация по предоставяне на достъпа до информация.

Срок за разглеждане:
В срок до 14 дни след датата на регистриране на заявление за достъп до обществена информация, Кметът на Община Разград взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява заявителя за своето решение.

Удължаване на срока за разглеждане:
1.с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
2.с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й.

Уточняване на предмета на обществената информация:
1.Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни, от получаване на уведомлението.
2. Сроковете за отговор и за удължаване започват да текат от датата на постъпване и регистриране в деловодството на Община Разград на писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация, обективирано на хартиен носител и подписано от заявителя.
3. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация по реда на т.2 в 30 дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.

Заявлението се оставя без разглеждане в следните случаи:
1. Когато е в писмена форма и в него не се съдържат следните данни:
- трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
- точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент ;
- описание на исканата информация или документи
2. Когато в 30 дневен срок от получаване на уведомлението, в деловодството на Община Разград не постъпи писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация, обективирано на хартиен носител и подписано от заявителя.

Когато Община Разград не разполага с исканата информация, но:
1.има данни за местонахождението й
– в 14-дневен срок от получаване на заявлението, го препраща, за което заявителят се уведомява. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, към които се препраща заявлението. Сроковете по ЗДОИ започват да текат от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление;
2.няма данни за местонахождение й – в 14-дневен срок заявителя се уведомява за това.

Уведомяване:
Всички уведомления, решения или друга кореспонденция по прилагане на ЗДОИ, изхождащи от Община Разград и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата чрез лицензирана пощенска куриерска служба с обратна разписка или му се връчват лично срещу подпис.

Заплащане на информацията:
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:
в брой - във Фронт офиса на Община Разград, намиращ се на партерния етаж, непосредствено до входа на административната сграда на Община Разград на адрес – гр.Разград, ул.„Бели Лом” №37а, непрекъснато от 8:30 ч. до 17:30 ч.
или
по банков път - сметка IBAN BG16ТТВВ94008419023530, ВІС – ТТВВВG22, код за плащане за административни услуги – 448007; SG ЕКСПРЕСБАНК, клон Разград.

Определяне на размера на разходите по предоставяне на обществена информация:
Разходите по предоставяне на обществена информация включват само материалните разходи по предоставяне на обществената информация, като се изчисляват с включен ДДС въз основа на:
1.реалният обем на предоставената обществена информация и съответните цени по т.3;
2.видовете дейностите, които са извършени в хода на подготовката на исканата обществена информация и съответните им цени по т.3;
3.нормативно определените цени в Заповед № 10, издадена на 10.01.2001г. от Министъра на финансите, обнародвана в ДВ, бр.7 от 2001г. (Приложение №1);

Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.

Срок на достъпа:
Община Разград осигурява 30 дневен срок на достъп до поисканата обществена информация, считано от датата на получаване от заявителя на решението за предоставения достъп.

Място за предоставяне на достъп до обществена информация:
Във Фронт офиса на Община Разград, намиращ се на партерния етаж, непосредствено до входа на административната сграда на Община Разград на адрес – гр.Разград, ул. „Бели Лом” № 37а, непрекъснато от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Място за четене на предоставената обществена информация:
1.Предоставената обществена информация може да бъде четена от заявителя във Фронт офиса на Община Разград, намиращ се на партерния етаж, непосредствено до входа на административната сграда на Община Разград на адрес – гр.Разград, ул. „Бели Лом” № 37а, непрекъснато от 8:30 ч. до 17:30 ч.;
2.В случаите, когато поради спецификата на предоставената обществена информация в определеното в т.1 място е обективно невъзможно да се извърши четене на същата, Секретарят на Община Разград определя друго подходящо място, съобразно възможностите на Община Разград, което максимално да удовлетворява предпочитанията на заявителя.
3.за определеното по реда на т.2 място за четене на предоставената обществена информация, се съставя протокол в два екземпляра (по един за всяка от страните), обективиран на хартиен носител, който се подписва от заявителя и от Секретаря на Община Разград.

ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, водени и съхранявани от Община Разград изтегли или прегледай тук:

СПИСЪК на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Община Разград може да прегледате тук:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Община Разград:
Годишен отчет за 2008 и 2009 г. изтегли или прегледай тук:

За допълнителна информация:
инж. Петя Стефанова- секретар на Община Разград
тел.: (084) 618 146 - от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.
за директни контакти - след предварително уточняване по телефона

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top